centrullabor@yahoo.com

Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în spațiul Economic European  și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu 3.3 miliarde euro între 1994 și 2014 și 1.55 miliarde euro pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul programului este de aproximativ 34 de milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe http://www.ro-cultura.ro .

28.10.2022

Rezultate privind achiziția de furnizare rechizite școlare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 28.10.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru furnizare rechizite școlare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de SC CONTE IMPEX SRL, cu o propunere financiară de 6.571,52lei fără TVA.

12.10.2022

ANUNȚ

privind achiziția de furnizare rechizite școlare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: furnizare rechizite școlare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 39162110-9 Rechizite școlare (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 6.571,52

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

 

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

Anunt_achizitie rechizite scolare

Caiet de sarcini_rechizite scolare

FORMULARE _rechizite scolare

model Contract furnizare rechizite scolare

20.09.2022

Rezultatele probei „verificarea și evaluarea dosarelor” în cadrul concursului de angajare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

 

Au fost afișate rezultatele probei „verificarea și evaluarea dosarelor” în cadrul concursului de angajare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”. Documentul poate fi consultat dând click pe linkul de mai jos:

Concurs angajare_rezultatul probei VERIFICAREA SI EVALUAREA DOSARELOR

14.09.2022

Anunț concurs angajare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor, cu sediul în Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl.U21, sc.A, ap. 3, jud. Ialomița  anunță scoaterea la concurs a 1 post de manager de proiect în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, proiect implementat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița și finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RO-CULTURA, după cum urmează:

 1. Animator cultural/trainer, 8 h/lună, cod COR 516907 animator socioeducativ

Condiţii de participare la concurs:

 • Minim studii medii
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 31.05.2023

Responsabilități prevăzute în fișa postului:

 • Desfășoară muncă de teren în comunitățile vizate;
 • Prin activitățile întreprinse sprijină inițiativele culturale prin intensificarea participării membrilor comunităților la activitățile culturale de teatru experiențial din proiect;
 • Identifică nevoile de formare/informare ale tinerior/elevilor de etnie romă în raport cu tema vizată privind teatrul experiențial;
 • Ține permanent legătura cu ceilalți membri ai echipei de proiect;
 • Elaborează și proiectează împreună cu ceilalți membri ai echipei de proiect activități suport pentru capacitare/instruire nonformală în mediul online și offline și adaptează conținuturile astfel încât să poată fi efectuate și însușite de tinerii/elevii de etnie romă, ținând cont de nevoile și interesele specifice grupului țintă;
 • Prin acțiunile întreprinse sprijină inițiativele culturale despre minoritatea romă în vederea intensificării participării membrilor comunităților la activitățile culturale de teatru experiențial;
 • Desfășoară lunar clubul de teatru experiențial pentru tineri/elevi de etnie romă;
 • Raportează lunar activitatea desfășurată;
 1. Animator cultural/trainer, 8 h/lună, cod COR 516907 animator socioeducativ

Condiţii de participare la concurs:

 • Minim studii medii
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 31.05.2023

Responsabilități prevăzute în fișa postului:

 • Desfășoară muncă de teren în comunitățile vizate;
 • Prin activitățile întreprinse sprijină inițiativele culturale prin intensificarea participării membrilor comunităților la activitățile culturale de storytelling;
 • Identifică nevoile de formare/informare ale tinerilor/elevilor de etnie romă în raport cu tema vizată privind storytelling-ul;
 • Ține permanent legătura cu ceilalți membri ai echipei de proiect;
 • Elaborează și proiectează împreună cu ceilalți membri ai echipei de proiect activități suport pentru consolidarea identității culturale în mediul online și offline și adaptează conținuturile astfel încât să poată fi efectuate și însușite de tinerii/elevii de etnie romă, ținând cont de nevoile și interesele specifice grupului țintă;
 • Desfășoară bilunar atelierele de storytelling pentru tineri/elevi de etnie romă și susține lunar câte o conferință pe tematică de storytelling;
 • Raportează lunar activitatea desfășurată
 1. Jurnalist/Trainer, 16 h/lună, cod COR 264225 – jurnalist TV (studii superioare)

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă (științe ale comunicării/jurnalism);
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 30.09.2023

Responsabilități prevăzute în fișa postului:

 • Desfășoară muncă de teren în comunitățile vizate;
 • Prin activitățile întreprinse sprijină inițiativele culturale prin intensificarea participării membrilor comunităților la activitățile culturale de scriere creativă;
 • Identifică nevoile de formare/informare ale tinerilor/elevilor de etnie romă în raport cu tema vizată privind scrierea creativă;
 • Ține permanent legătura cu ceilalți membri ai echipei de proiect;
 • Elaborează și proiectează împreună cu ceilalți membri ai echipei de proiect activități suport pentru capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă prin inițiative de artă contemporană în mediul online și offline și adaptează conținuturile astfel încât să poată fi efectuate și însușite de tinerii/elevii de etnie romă, ținând cont de nevoile și interesele specifice grupului țintă;
 • Desfășoară săptămânal cercul de scriere creativă pentru tineri/elevi de etnie romă și susține lunar câte o conferință pe tematică de scriere creativă;
 • Raportează lunar activitatea desfășurată
 1. Fotograf/Trainer, 16 h/lună, cod COR 343101 fotograf

Condiţii de participare la concurs:-

 • Minim studii medii
 • Activități recunoscute în domeniu
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 30.09.2023

Responsabilități prevăzute în fișa postului:

 • Desfășoară muncă de teren în comunitățile vizate;
 • Prin activitățile întreprinse sprijină inițiativele culturale prin intensificarea participării membrilor comunităților la activitățile culturale de fotografie narativă digitală din proiect;
 • Identifică nevoile de formare/informare ale tinerior/elevilor de etnie romă în raport cu tema vizată privind programul formativ de fotografie narativă digitală;
 • Ține permanent legătura cu ceilalți membri ai echipei de proiect;
 • Elaborează și proiectează împreună cu ceilalți membri ai echipei de proiect activități suport pentru capacitare prin program formativ de fotografie digitală narativă în mediul online și offline și adaptează conținuturile astfel încât să poată fi efectuate și însușite de tinerii/elevii de etnie romă, ținând cont de nevoile și interesele specifice grupului țintă;
 • Prin acțiunile întreprinse sprijină inițiativele culturale despre minoritatea romă în vederea intensificării participării membrilor comunităților la activitățile culturale;
 • Desfășoară lunar programul formativ de fotografie narativă digitală pentru tineri/elevi de etnie romă;
 • Raportează lunar activitatea desfășurată;

 

Poate ocupa posturile scoase la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limbra română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Documentele necesare pentru înscriere:

 • Cerere de înscriere la concurs (se obţine de pe site-ul labor.ro sau de la sediul Labor)
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (după caz), precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
 • Adeverință care atestă vechimea în muncă
 • Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
 • CV în format Europass
 • Adeverință medicală
 • Certificat de naştere

– Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 19.09.2022

– Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Documentele necesare se vor depune la sediul CIC Labor sau prin email la adresa centrullabor@yahoo.com, până la data de 19.09.2022.

Procesul de recrutare și selecție va avea următorul calendar de desfășurare:

Nr. crt Etapa Perioada/data:
1 Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 14.09.2022
2 Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 14.09.2022 – 19.09.2022
3 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 20.09.2022
4 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor 20.09.2022
5 Depunerea eventualelor contestații și soluționarea acestora 20.09.2022 – 21.09.2022
6 Interviul 22.09.2022
10 Afișarea rezultatelor în urma interviului 22.09.2022
11 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele interviului și soluționarea acestora 22.09.2022 – 23.09.2022
12 Afișarea rezultatelor finale 24.09.2022

 

Pentru mai multe detalii referitoare la responsabilitățile postului, documentele necesare și calendarul de desfășurare al concursului, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:

Anunt angajare manager proiect_Romii de stepa

Cerere de înscriere la concurs

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

07.09.2022

Rezultate privind achiziția de furnizare articole de îmbrăcăminte în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 07.09.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru furnizare articole de îmbrăcăminte în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de SC ALMILA FASHION SRL, cu o propunere financiară de 3.360,00 lei fără TVA.

22.08.2022

ANUNȚ

privind achiziția de articole de îmbrăcăminte în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: furnizare articole de îmbrăcăminte în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 18300000-2 Articole de îmbrăcăminte  (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 3.360,00

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

ANUNT furnizare articole de imbracaminte

Caiet de sarcini_ furnizare articole de imbracaminte

FORMULARE articole de imbracaminte

model Contract furnizare articole de imbracaminte

29.07.2022

Rezultate privind achiziția de servicii de realizare materiale informare personalizate în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 29.07.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru servicii de realizare materiale informare personalizate în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de SC ADMEDIA CONSULTA SRL, cu o propunere financiară de 35.710,00 lei fără TVA.

25.07.2022

Rezultate privind achiziția de servicii de editare și tipărire în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 25.07.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru servicii de editare și tipărire în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de SC ADMEDIA CONSULTA SRL, cu o propunere financiară de 16.011,80 lei fără TVA.

21.07.2022

Rezultate privind achiziția de furnizare materiale consumabile în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 21.07.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru furnizare materiale consumabile în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de SC CONTE IMPEX SRL, cu o propunere financiară de 12.295,92 lei fără TVA.

19.07.2022

Rezultate privind achiziția de servicii de consultanţă financiară în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 19.07.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru servicii de consultanță financiara în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de Cabinet Individual Expert Contabil Spătărelu Desdemona Cătălina, cu o propunere financiară de 15.200,00 lei fără TVA.

12.07.2022

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de realizare materiale informare personalizate în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: servicii de realizare materiale informare personalizate în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare  (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 35.710,00

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

ANUNȚ achizitie servicii de realizare materiale informare personalizate

Caiet de sarcini_servicii de realizare materiale informare personalizate

formulare servicii de realizare materiale informare personalizate

Contract de prestări servicii_realizare materiale informare personalizate

12.07.2022

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de editare și tipărire în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: servicii de editare și tipărire în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 79810000-5 Servicii tipografice  (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 16.013,00

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

ANUNT achizitie servicii de editare si tiparire

Caiet de sarcini achizitie servicii de editare si tiparire

FORMULARE servicii de editare si tiparire

Model contract servicii tiparire

08.07.2022

ANUNȚ

privind achiziția de furnizare materiale consumabile în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: furnizare materiale consumabile în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 30192700-8 Papetărie (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 12.296,00

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

Anunt privind achiziția de materiale consumabile

Caiet de sarcini achizitie materiale consumabile si PAP

FORMULARE materiale consumabile

model Contract furnizare materiale consumabile

05.07.2022

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de consultanţă financiară în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: servicii de consultanţă financiară în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 66171000-9 Servicii de consultanţă financiară (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA:  15.300,00

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

Anunt achizitie servicii de consultanta financiara

Caiet de sarcini achizitie servicii de consultanta financiara si PAP

Formulare_achizitie servicii de consultanta financiara

Model Contract consultanta financiară

30.06.2022

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

 

 

 

27.06.2022

Rezultate privind achiziția de servicii de consultanţă achiziţii publice în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

 

În data de 27.06.2022 a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru servicii de consultanță achiziții publice în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15.

Oferta câștigătoare a fost cea propusă de Cabinet Individual Expert Contabil Spătărelu Desdemona Cătălina, cu o propunere financiară de 3.400,00 lei fără TVA.

 

15.06.2022

ANUNȚ

privind achiziția de servicii de consultanţă achiziţii publice în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, nr CALL07-15

Centrul de Instruire și Consultanță Labor derulează în calitate de promotor de proiect, în perioada 01.06.2022 – 31.10.2023, proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița.

Descriere contract: servicii de consultanţă achiziţii publice în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” nr CALL07-15, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor (Rev.2)

Durata contractului: Contractul se desfășoară pe perioada de implementare a proiectului, până la data de 31.10.2023, conform contractului de finanțare nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022.

Valoarea totală estimată lei fără TVA: 3.400,00

              Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarele documente:

Anunt achizitie servicii de consultanta achizitii publice

Caiet de sarcini_servicii de consultanta achizitii publice si PAP

Formulare_servicii de consultanta achizitii publice

Model Contract de prestări servicii_servicii de consultanta achizitii publice

10.06.2022

Programul de Achiziții Publice al proiectului

„Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, CALL07-15

Pentru a consulta Programul de Achiziții Publice al proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, CALL07-15, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:

PAP proiect „Romii de stepa”

 

07.06.2022

Rezultatele concursului de angajare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

 

Concurs angajare_rezultatul probei VERIFICAREA SI EVALUAREA DOSARELOR

Concurs angajare_rezultatul probei INTERVIU

Concurs angajare_rezultate finale

26.05.2022

Anunț concurs angajare în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor, cu sediul în Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl.U21, sc.A, ap. 3, jud. Ialomița  anunță scoaterea la concurs a 1 post de manager de proiect în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, proiect implementat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița și finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RO-CULTURA, după cum urmează:

Manager de proiect, 4 h/zi, 84 h/lună, cod COR 242101 manager proiect

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • Curs de formare profesională „Manager de proiect” acreditat ANC
 • Experienţă în managementul și coordonarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau funcții de conducere – durata minim 5 ani

Durata angajării: perioadă determinată, până la 31.10.2023

Pentru mai multe detalii referitoare la responsabilitățile postului, documentele necesare și calendarul de desfășurare al concursului, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:

Anunt angajare manager proiect_Romii de stepa

Cerere de înscriere la concurs

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor, cu sediul în Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl.U21, sc.A, ap. 3, jud. Ialomița  anunță scoaterea la concurs a 4 (patru) posturi în cadrul proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, proiect implementat în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița și finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RO-CULTURA, după cum urmează:

 1. Expert comunicare, 4h/zi, 84 h/lună, cod COR 243201specialist în relații publice

Condiţii de participare la concurs:-

 • Minim studii medii
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 31.10.2023

 

 1. Formator, 8h/zi, 168 h/lună, cod COR 242401 formator

Condiţii de participare la concurs:-

 • Studii superioare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • Curs de formare profesională „Formator” acreditat ANC
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 30.09.2023

 

 1. Expert sociolog, 4h/zi, 84 h/lună, cod COR 263208 cercetător în sociologie

Condiţii de participare la concurs:-

 • Studii superioare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă (studii umaniste /sociologie/filosofie/asistență socială) sau echivalentă
 • Experienţă în câmpul muncii minim 6 luni

Durata angajării: perioadă determinată, 11 luni

 

 1. Expert facilitare, 6h/zi, 126 h/lună, cod COR 341204 facilitator de dezvoltare comunitară

Condiţii de participare la concurs:-

 • Studii superioare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • Experienţă în câmpul muncii minim 1 an

Durata angajării: perioadă determinată, până la 31.10.2023

Pentru mai multe detalii referitoare la responsabilitățile postului, documentele necesare și calendarul de desfășurare al concursului, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:

Anunt angajare experti CIC Labor_Romii de stepa

Cerere de înscriere la concurs

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

26.05.2022

Contract de finanțare pentru proiectul „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

În data de 26.05.2022 Centrul de Instruire și Consultanță Labor a semnat contractul de finanțare cu nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022 privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru implementarea Proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” mdin cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Astfel, CIC Labor va implementa în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița proiectul care se va întinde pe o perioadă de 17 luni (01.06.2022 – 31.10.2023). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de maximum 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro, calculat la cursul de schimb InforEuro de la data semnării contractului (1 euro=4,9479 lei).

Proiectul vizeaza populatia roma din 10 localitati din zona de stepa, care se confrunta cu subdezvoltare economica, sociala si culturala. Aria de implementare a proiectului este reprezentată de județele Ialomița (localitățile Andrășești, Căzănești, Slobozia și Traian), Călărași (localitatea Dragalina), Brăila (localitățile Berteștii de Jos și Gura Călmățui), Ilfov (localitatea Cernica) și Buzău (localitățile Rușețu și Sergent Ionel Ștefan).

Activitatile raspund provocarilor existente:

 • Lipsa masurilor de capacitare (empowerment);
 • Lipsa programelor de educatie non-formala specifica sectoarelor culturale si creative;
 • Lipsa masurilor pentru imbunatatirea receptiei culturii rome.

 Grupul tinta cuprinde ca beneficiari directi 500 de persoane participante la activitati in proiect, iar beneficiarii indirecti sunt comunitati si autoritati locale, minim 700 utilizatori internet.

Romii se confrunta cu excluderea de pe piata muncii, saracirea accentuata, emigrarea, accesul la job-uri sezoniere, discriminare si segregare etnica. Interventia rezolva nevoile de capacitare, crestere a increderii in sine si consolidarea identitatii culturale, desegregare si eliminarea stereotipurilor discriminatorii.

Obiectivul general al proiectului:

Consolidarea dezvoltarii economice si sociale a romilor din zona de stepa din sud-estul Romaniei (10 localitati) prin interventii culturale si arta moderna.

Obiectivele specifice:

 • O.1 Capacitarea (empowerment) a 64 de tineri/elevi de etnie roma prin dezvoltarea de competente specifice sectoarelor culturale si creative;
 • O.2 Consolidarea identitatii culturale a 30 de tineri/elevi de etnie roma prin educatie non-formala;
 • O.3 Imbunatatirea receptiei culturii rome si cresterea implicita a gradului de incluziune prin realizarea si promovarea de productii artistice/produse culturale.

Principalele activitati care vor fi desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • A.2 -Activitati de sensibilizare a publicului si receptare a culturii rome prin intermediul produselor si productiilor artistice, respectiv: 1 cercetare sociologica, 1 film documentar, un Retetar culinar, 1 platforma on-line de promovare a patrimoniului cultural rom;
 • A.3 Capacitarea (empowerment) romilor prin inițiative de artă contemporană, respectiv: 1 cerc de scriere creativa, 1 program formativ de fotografie narativa digitala;
 • A.4 Activități pentru consolidarea identității culturale prin cluburi, ateliere si instruire non-formală pentru tineri/elevi romi: 1 atelier de teatru experiential, 1 atelier de storytelling, 1 program formativ in arta culinara traditionala;
 • A.5. Organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor și a populației majoritare: 10 evenimente expozitionale.

 

 • Rezultate indirecte (outcomes) si directe (outputs):
 • Minim 500 persoane participante la activitati culturale;
 • 16 Activități de artă contemporană vizând cultura romă;
 • Locuri de muncă create- 2,42;
 • Persoane de etnie roma vizate de masuri de capacitare – 64;
 • Persoane de etnie roma instruite la locul de munca-10.