centrullabor@yahoo.com

Galeria de proiecte

„Vino la scoala!”-Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie”, SMIS 107549

Stadiul implementării proiectului: Finalizat (12.10.2018 – 11.03.2022)

Obiective:

Obiectivul General: „Asigurarea accesului la un învatamânt general incluziv pentru prescolarii si elevii din LiceulTehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni aflati  în risc de abandon scolar precum si pentru tinerii/adultii din comunitatea defavorizata aflata in proximitate.

Obiective specifice:

OS 1-” Cresterea gradului de participare la nivel local pentru reducerea abandonului scolar si susþinerea unui învatamânt general incluziv, prin constientizarea cetatenilor si dezvoltarea unui Parteneriat durabil între scoala, angajatori si autoritati”.

OS 2 -„Crearea unui cadru organizat pentru dobândirea de cunostinte si abilitaþi parentale pentru 120 de parinti prin programe de educatie non-formala”

OS 3 -„Cresterea nivelului educational (cognitiv si atitudinal) pentru 50 de prescolari, 260 elevi si 50 tineri/adulti prin programe de consiliere, de educatie alternativa si remediala si prin programe ADS”.

OS4 „Diminuarea nevoilor materiale cu care se confrunta 50 prescolari, 180 elevi si 50 tineri/adulti precum si scoala, prin sprijin financiar/material si dotarea spatiilor pentru activitati educative.”

Activitati:

 1. Activitate transversala -Activitati legate de Managementul de Proiect
 2. Activitate transversala-Activitati legate de costurile indirecte
 3. Activitati de constientizare a comunitatii si dezvoltare a unui parteneriat local pentru sustinerea accesului egal la învatamântul general (cu 3 subactivitati)
 4. Activitati pentru parinti(cu 4 subactivitati)
 5. Activitati pentru prescolari(cu 7 subactivitati)
 6. Activitati pentru elevi (cu 8 subactivitati)
 7. Activitati „A Doua Sansa” pentru tineri/adulti (cu 6 subactivitati)
 8. Activitati pentru asigurarea echipamentelor necesare dezvoltarii activitatilor educationale în scoala (cu 3 subactivitati)

Rezultate obţinute/preconizate:

 1. 1 proiect implementat în vederea reducerii abandonului scolar si a cresterii participarii la educatia general-obligatorie.
 2. 40 copii identificati/recrutati/înscrisi la scoala: 20 prescolari si 20 scolari(fete, baieti).
 3. 50 tineri/adulti (femei si barbati) identificati/recrutati/înscrisi în programul ADS.
 4. 50 prescolari (fete si baieti, proportional) consiliati educational.
 5. 180 elevi (fete si baieti, proportional) consiliati educational.
 6. 50 tineri/adulþi (femei si barbati, proportional) consiliati educational(50 dosare de consiliere realizate, 50 planuri educationale realizate, 100 rapoarte de evaluare a progresului realizate)
 7. 180 elevi (fete si baieti, proportional) consiliati profesional.
 8. 50 tineri/adulti ADS (femei si barbati, proportional) consiliati profesional.
 9. 10 prescolari (fete si baieti, proportional) pregatiti pentru tranzitia de la un ciclu educational la altul.
 10. 40 elevi (fete si baieti, proportional) pregatiti pentru tranzitia de la un ciclu educational la altul.
 11. 120 elevi (fete si baieti, proportional) sprijiniti sa se acomodeze în noul ciclu educational.
 12. 50 prescolari (fete si baieti, proportional) inclusi în activitati extra-curriculare.
 13. 75 elevi (fete si baieti, proportional) inclusi în activitati extra-curriculare.
 14. 25 prescolari (fete si baieti, proportional) inclusi în programe socio-educationale desfasurate în vacanta de vara.
 15. 50 elevi (fete si baieti, proporþtional) inclusi în programe socio-educationale desfasurate în vacanta de vara.
 16. 50 tineri/adutþi (femei si barbati, proportional) care urmeaza si absolva ciclul primar ADS.
 17. 50 prescolari (fete si baieti, proportional) care primesc sprijin financiar (conditionat).
 18. 50 tineri/adulti ADS (femei si barbati, proportional) care primesc sprijin financiar (conditionat).
 19. 50 prescolari (fete si baieti, proportional) care primesc sprijin material.
 20. 180 elevi (fete si baieti, proportional) care primesc sprijin material.
 21. 120 parinti consiliati educational/192 ore de consiliere.
 22. 120 parinti instruiti/educatie parentala/64 ore de instruire.
 23. 3 Evenimente de informare si constientizare locala realizate: 1 campanie de teren, 1 campanie media, 1 dezbatere publica.
 24. 1 Program pentru dezvoltarea Parteneriatului Local în vederea Reducerii Abandonului Scolar realizat.
 25. 1 Parteneriat încheiat între scoli-agenti economici/angajatori-institutii/autoritati publice.
 26. 1 Plan Strategic de Actiune în Parteneriat pentru Reducerea Abandonului Scolar (200 exemplare)realizat/ tiparit/diseminat.
 27. 1 Cercetare sociologica privind tendintele de dezvoltare economica si ocupare pentru tinerii din Urziceni realizata.
 28. 1 Studiu (200 exemplare) realizat/tiparit/diseminat.
 29. Materiale realizate pentru informare si constientizare [660 pliante (rolul educatiei), 660 pliante (combaterea discriminarii) 40 afise,

660 flyere, 1 prezentare video, 1 spot radio/10 difuzari, 2 articole presa scrisa, 1 set materiale informative pentru paginile web si Facebook/150 postari].

 1. minim 500 persoane informate si constientizate.
 2. 150 agenti economici si 20 institutii/autoritati contactate.
 3. 131 întâlniri (127 de lucru si 4 sesiuni pentru elaborare documente) cu agentii economici/angajatori/institutii/autoritati.
 4. 1 baza de date cu persoanele juridice contactate si implicate în proiect.
 5. 1722 ore de facilitare si mediere efectuate pentru realizarea Parteneriatului.
 6. 1 Program educativ (8 ateliere de educatie parentala/4 serii) pentru parinti realizat.
 7. 120 Scheme de sprijin personalizat pentru parinti realizate.
 8. 120 seturi materiale informative realizate/diseminate.
 9. 160 postari pe internet (pagini web si facebook).
 10. 1 set de actiuni realizate pentru identificare/recrutare/înscriere prescolari.
 11. 386 întâlniri derulate în comunitate pentru identificare/recrutare/înscriere prescolari.
 12. 1 set de actiuni realizate pentru identificare/recrutare/înscriere scolari.
 13. 390 întâlniri derulate în comunitate pentru identificare/recrutare/înscriere scolari.
 14. 1 set actiuni realizate pentru identificare/recrutare/înscriere tineri/adulti ADS.
 15. 376 întâlniri derulate în comunitate pentru identificare/recrutare/înscriere tineri/adulti.
 16. 1 set de actiuni realizate pentru consilierea educationala a 50 prescolari.
 17. 50 dosare de consiliere prescolari realizate.
 18. 50 Planuri educationale realizate pentru prescolari.
 19. 100 rapoarte de evaluare a progresului pentru prescolari realizate.
 20. 279 ore efectuate pentru consiliere educationala/prescolari.
 21. 1 set de actiuni realizate pentru consilierea educationala a 180 elevi.
 22. 180 dosare de consiliere elevi realizate
 23. 180 Planuri educationale individualizate pentru elevi realizate.
 24. 360 rapoarte de evaluare a progresului pentru elevi realizate.
 25. 627 ore efectuate pentru consiliere educationala/elevi.
 26. 1 set de actiuni realizate pentru consilierea si orientarea profesionala a 180 elevi.
 27. 180 dosare de consiliere si orientare profesionala pentru elevi realizate.
 28. 1424 ore efectuate pentru consiliere si orientare profesionala/elevi.
 29. 8 vizite organizate pentru prescolari la ciclul primar/ pregatirea tranzitiei si desegregare.
 30. 8 activitati comune organizate cu prescolari si elevi pentru pregatirea tranzitiei si desegregare.
 31. 1 set de activitati de tip remedial organizate pentru elevi/ pregatirea tranzitiei într-un nou ciclu educational/acomodarea în noul ciclu.
 32. 1768 ore efectuate (activitati de tip remedial) pentru pregatirea trecerii/acomodarea într-un nou ciclu educational.
 33. 1 Program de activitati extra-curriculare (educatie alternativa) compus din 4 ateliere implementat pentru 50 de prescolari.
 34. 896 ore de activitati extracurriculare efectuate pentru prescolari (448 Urziceni, 448 Ciocârlia).
 35. 2 excursii organizate în comun, cu functii educative si de desegregare, pentru 40 prescolari.
 36. 1 Program de activitati extracurriculare (educatie alternativa), compus din 3 ateliere, implementat pentru 75 de elevi din Scoala nr. 3.
 37. 624 de ore efectuate în cadrul activitaþtilor extracurriculare pentru elevi.
 38. 2 excursii organizate pentru 90 elevi.
 39. 1 Program socio-educational organizat pentru 25 prescolari în vacante de vara (13/Urziceni, 12/Ciocârlia).
 40. 168 ore de activitati efectuate în programul socio-educational pentru prescolari (84 Urziceni, 84 Ciocârlia).
 41. 2 colectii de produse culturale realizate în cadrul programului socio-educational pentru prescolari.
 42. 1 Program socio-educational organizat pentru 50 elevi în vacante de vara.
 43. 168 ore de activitati efectuate în programul socio-educational pentru elevi.
 44. 1 colectie de produse culturale realizate în cadrul programului socio-cultural pentru elevi.
 45. 50 dosare realizate pentru acordarea sprijinului financiar/prescolari.
 46. 50 dosare realizate pentru acordarea sprijinului material/prescolari.
 47. 100 pachete distibuite/prescolari.
 48. 180 dosare realizate pentru acordarea sprijinului material/elevi.
 49. 90 pachete cu îmbracaminte/încaltaminte distribuite/elevi.
 50. 180 pachete rechizite distribuite/elevi.
 51. 50 dosare realizate pentru acordarea sprijinului financiar/tineri/adulti ADS.
 52. 1 Program ADS (ciclul primar)efectuat pentru 50 tineri/adulti.
 53. 64 saptamâni de activitati didactice efectuate pentru ciclul primar/tineri/adulti ADS.
 54. 1 set de actiuni realizate pentru consilierea si orientarea profesionala tineri/adulti ADS.
 55. 50 de dosare de consiliere si orientare profesionala pentru tineri/adulti ADS.
 56. 259 ore de consiliere si orientare profesionala realizate pentru tineri/adulti ADS.
 57. 1 laborator informatic dotat cu 12 computere de birou.
 58. spatii educationale (Urziceni si Ciocârlia) dotate cu echipamente informatice .
 59. Livrabile specifice pentru activitatile din proiect, dupa caz (evaluari initiale, evaluari de progres, evaluari finale, raport de teren, plan detaliat al activitatii, plan personalizat de activitate, raport privind evaluarea gradului de progres)
 60. Livrabile specifice de natura administrativa, dupa caz (raport de activitate, lista de prezenta, proces-verbal de predare/primire, tabel predare/primire, proces-verbal privind activitati ale comisiilor, centralizator, contract de voluntariat, documente de absolvire, albume foto, liste cu materiale didactice distribuite, fotografii, metodologii de lucru pentru comisii)
 61. Rezultate specifice Managementului de proiect:

Plan de monitorizare si evaluare a proiectului

Rapoarte de monitorizare si evaluare

Plan de comunicare

Grafic estimativ privind întocmirea cererilor de prefinanþare/plata/rambursare

Contracte de munca

Dispozitii

Minute ale sedintelor

Dosare de corespondenta

Rapoarte tehnice si financiare

 1. Rezultate specifice activitatilor aferente costurilor indirecte:

Plan de achizitii detaliat

Dosare de achizitii publice

2 evidenþe financiar-contabile analitice

36 Rapoarte lunare de expertiza contabila

Rapoarte financiare

 1. Rezultate specifice activitatilor aferente costurilor indirecte:

2 Comunicate de Presa

2 conferinþe de presa organizate

minim 400 postari pe web si facebook

Valoarea proiectului (euro): 420,694.56 Euro

Rolul în proiect: Solicitant

Sursa de finanţare: Sursa de finantare externa nerambursabila: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1. Programul “Scoala pentru toti”, Axa Prioritara Educatie si competente, Autoritatea de Management pentru POCU, Ministerul Fondurilor Europene

 

 „Romi in Baragan-Inventarul unui mod de viata” PA17/RO13/LP37

Stadiul implementării proiectului: Finalizat , 29.02.2016

Obiectivele proiectului:

-Dezvoltarea dialogului intercultural si cresterea gradului de intelegere a romilor din Baragan

-Cresterea interesului artistilor fotografi romani fata de comunitatea roma

-Cresterea gradului de cunoastere a culturii orale si a elementelor de civilizatie traditionala roma din Baragan

-Dezvoltarea mijloacelor de protectie culturala a identitatii minoritatii rome din Baragan

Activitati:

-Managementul proiectului- Activitati organizatorice pentru implementarea proiectului

-Comunicare si promovare

-Program de achizitii publice

-Realizare pagina web si cont Facebook

-Pregatire si derulare concurs regional de fotografie

-Campanie de teren in comunitatile de romi din Baragan

-Pregatire si realizare expozitie de fotografii

-Publicare catalog „Romi in Baragan”

-Itinerarea expozitiei

Rezultate obţinute:

-1 proiect implementat

-1 campanie de teren in Baragan pentru inventarierea istorisirilor orale ale romilor

-10 comunitati de romi studiate/inventariate in judetele Ialomita,Calarasi si Braila

-1 concurs de arta fotografica

-7 premii in cadrul concursului de fotografie

-1 expozitie de fotografie

-itinerarea expozitiei in 10 comunitati cu populatie roma si romana

-1000 exemplare catalog expozitie

-1000 exemplare brosuri

Valoarea proiectului (euro): 89,149.00 Euro, din care 8,914.00 contributie proprie

Rolul în proiect: Solicitant

Sursa de finanţare:

 • Contract PA17/RO13/LP37 din 02.02.2015,
 • Sursa de finantare

Sursa de finantare externa nerambursabila:

Grant EEA , PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Proiectul a fost finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Numele instituţiei financiare: Ministerul Culturii (UMP)

 

 „Pasi catre viitor-Proiect pentru consiliere-orientare si educatie antreprenoriala” Cod SMIS 51510

Stadiul implementării proiectului: Finalizat , 05.11.2015

Obiectiv general al proiectului:

-Imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii a 360 de elevi din localitatea Slobozia

Activitati:

-Managementul proiectului- Activitati organizatorice pentru implementarea proiectului

-Comunicare si promovare

-Program de achizitii

-Consiliere si orientare profesionala

-Organizarea si desfasurarea activitatii firmelor de exercitiu

-Organizare vizita de studiu la un targ si workshopuri pe tema „Antreprenoriat pentru tineri”

-Auditul proiectului

Rezultate obţinute:

-360 de elevi beneficiari ai serviciilor de orientare si consiliere profesionala

-101 elevi sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa prin participarea la cele 4 firme de exercitiu Nivel 1.

-10 workshopuri pe tema „Antreprenoriat pentru tineri”

-1 vizita de studiu la un targ.

Valoarea proiectului (euro): 123,883.74  Euro; finantare nerambursabila 120.786,66

Rolul în proiect: Solicitant

Sursa de finanţare:

Contract 6096/05.05.2014

Sursa de finantare externa nerambursabila: FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1– ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Numele instituţiei financiare: Ministerul Fondurilor Europene-AM POSDRU

„ Formare profesionala-baza dezvoltarii durabile a satelor din judetul Calarasi” -C411111011231277002

Stadiul implementării proiectului: Finalizat , 03.10.2014

Obiectivele proiectului:

-Cresterea nivelului de instruire pe teme specificepentru 72 de persoane din zona de acoperire a GAL Valea Mostistei;

-Facilitarea accesului la modele de buna practica pentyru 72 de fermieri din GAL Valea Mostistei

Activitati:

-Managementul proiectului- Activitati organizatorice pentru implementarea proiectului

-Comunicare si promovare

-Programe de formare

-Modele si schimburi de bune practici

-Auditul proiectului

Rezultate obţinute:

-1 proiect implementat

-1 program de formare derulat- „Agricultura ecologica”, 3 serii de formare

-72 de beneficiari cuprinsi in programele fe formare

-72 de persoane participante la schimbul de bune practici

-72 atestate de participare la curs

Valoarea proiectului (euro):9,751,92 Euro, finantare nerambursabila 100%

Rolul în proiect: Solicitant

Sursa de finanţare:

Contract nr. C411111011231277002 /28.03.2014,

Numele instituţiei finantatoare: FEADR

GAL Valea Mostistei

 

Organizare de evenimente de constientizare a comunitatilor locale -Caravana Frumoasa – contract prestari servicii nr. 3643/05.03.2014

Stadiul implementării proiectului: Finalizat (05.03.2014 – 17.11.2014)

Obiectivele proiectului:

Cresterea gradului de constientizare a comunitatilor locale privind conservarea diversitatii.

Activitati:

-Realizare tiparituri si materiale promotionale

-Diseminare informatii

-Organizare 24 de caravane de constientizare in 24 localitati din judetele Valcea, Alba Iulia, Sibiu si Hunedoara

Rezultate obţinute:

-materiale tiparite

-materiale promotionale realizate

24 -evenimente organizate in 4 judete

Valoarea proiectului (euro): 36,780.98 Euro

Rolul în proiect: Subcontractor

Sursa de finanţare: Consiliul Judetean Alba Iulia

 

„Servicii de informare, consiliere si orientare profesionala” Contract nr. 9103/09.10.2014

Stadiul implementării proiectului: Finalizat, 09.10.2014-30.09.2015

Obiectivele proiectului:

Consilierea unui nr. de 260 de persoane din Municipiul Suceava

Activitati:

-Activitati specifice de integrare: informare, consiliere si orientare profesionala

Rezultate obţinute: 260 de persoane consiliate

Valoarea proiectului (euro): 15,275.59 Euro

Rolul în proiect: Subcontractor

Sursa de finanţare: AJOFM Suceava, in cadrul proiectului „JOB FINDER: Formare, Informare, si asistenta in Dezvoltarea Carierei si Reintegrarea  Profesionala”, POSDRU/125/5.1/S/128997

 

„Servicii de consiliere pentru dezvoltarea carierei”- Contract nr.615/28.04.2015

Stadiul implementării proiectului: Finalizat, 28.04.2015-28.10.2015

Obiectivele proiectului:

Cresterea gradului de pregatire pentru 500 de elevi de clsele XI-XII din orasele Buzau, Braila, Calartasi, Galati, Faurei, Focsani

Activitati:

-Activitati specifice de consiliere pentru dezvoltarea abilitatilor personale

Rezultate obţinute: 500 elevi consiliati

Valoarea proiectului (euro): 51,700.68 Euro

Rolul în proiect: Subcontractor

Sursa de finanţare: Colegiul Economic Ion Ghica, Braila, in cadrul proiectului „Invata cu noi sa devii antreprenor”-POSDRU/175/2.1/S/149602

 

„Servicii de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa”, Contract nr. 46354/24.04.2015

Stadiul implementării proiectului: Finalizat, 24.04.2015-17.12.2015

Obiectivele proiectului:

Consilierea a 120 de persoane din Centrul Comunitar de Servicii Sociale din str. Stiintei nr. 26, Municipiul Galati

Activitati:

-Activitati specifice de consiliere pentru persoane aflate in situatii vuilnerabile, in vederea integrarii in viata activa

Rezultate obţinute: 120 de persoane consiliate

Valoarea proiectului (euro): 36,492.72 Euro

Rolul în proiect: Subcontractor

Sursa de finanţare: UAT Municipiul Galati in cadrul proiectului „Centru comunitar de servicii sociale din str. Stiintei nr. 26, Mun. Galati”, sursa externa FSE, beneficiar Municipiul Galati, perioada de implementare 24.04.2015-17.12.2015